Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

Silvanus
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Silvanus
A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.
— Czesław Niemen
1522 03d7
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
I czując cię obok opowiem o wszystkim jak często się boję i czuję się nikim 
— Myslovitz
Reposted frompastelina pastelina viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
Rzuciłem się w życie, choć moja łódź od samego początku miała dziurę w dnie.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromcytaty cytaty viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
3063 7f63
Reposted fromposzum poszum viagdziejestola gdziejestola
5695 38cb 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
Czasami zdarza mi się, że ktoś zapomina o moim istnieniu
— Haruki Murakami, "Koniec Świata i Hard-boiled Wonderland"
Reposted fromjaskier jaskier viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
Silvanus
3271 805f
Reposted fromanananana anananana viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
1945 9375
Reposted fromcorvax corvax viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viagdziejestola gdziejestola
Silvanus
1576 e701 500
Reposted fromfreakish freakish viagdziejestola gdziejestola
6330 0d83 500
Silvanus

White Northern Lights in Finland

Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola

April 15 2017

Silvanus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl